Alexey Bobrov v. Lenta Ltd.: Judgment

Judgment in Alexey Bobrov v. Lenta Ltd. at the British Virgin Islands High Court.


 • 6
  January 31, 2012
  Lenta Ltd.
  Xx Xx Xx
  Investment
  Alexey Bobrov