Citicorp International Ltd. v. Tsinghua Unigroup International Co. Ltd.: Liquidation Application (‘$490M Debt’)

Originating Application in Citicorp International Limited, of Hong Kong v. Tsinghua Unigroup International Co. Ltd. at the British Virgin Islands High Court.


 • 5
  December 23, 2021
  Tsinghua Unigroup International Co. Ltd.
  Harneys, Olga Osadchaya
  Xx Xx Xx
  Citicorp International Limited