Jiaxiang Wei v. Pinduoduo Inc. et al: Class Action Complaint

Complaint in Jiaxiang Wei v. Pinduoduo Inc., of the Cayman Islands; Zheng Huang, Tian Xu, Lei Chen, Zhenwei Zheng, Junyun Xiao, Haifeng Lin, Zhen Zhang, Nanpeng Shen, and Jianming Yu at the U. S. District Court for the Southern District of New York.


  • 16
    August 21, 2018
    Pinduoduo Inc.
    Xx Xx Xx
    Jiaxiang Wei, Zheng Huang, Tian Xu, Lei Chen, Zhenwei Zheng, Junyun Xiao, Haifeng Lin, Zhen Zhang, Nanpeng Shen, Jianming Yu